תקנון ותנאים

תנאי שימוש באתר

בגלישה באתר ו/או בביצוע פעולה באמצעות האתר הנך מאשר ומתחייב כלפי האתר, החברה, כי עיינת היטב בתנאי השימוש המפורטים בכתב זה והרי הם מוסכמים עליך.

אם אינך מסכים לתנאי כתב זה, אנא הימנע מגלישה ו/או ביצוע פעולה כשלהי באמצעות האתר.

 

1. מבוא

1.1 בכתב זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

"האתר" – אתר האינטרנט המופעל בכתובת www.hobbyland.co.il על ידי החברה.

"ספק המוצר" – ספק או יצרן המוצר המשווק על ידי החברה.

"החברה" - הובילנד יבוא ושיווק ספורט ימי. רחוב לוחמי הגטאות 1 צפת. ע.מ. 301066080.

"המידע הפרטי" – פרטים מזהים ופרטים נוספים, לרבות, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני (email), מין שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, עיר, כתובת, מיקוד, טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי.

"משתמש" – אדם בגיר בן 18 ומעלה, שהינו תושב ישראל, הגולש באתר.

"צרכן" – המשתמש, אשר ביצע הזמנה באתר וקיבל הודעה החברה בדבר השלמת ההזמנה שביצע.

"הזמנה" – הזמנת מוצר, המוצע באתר.

"עסקה" – אספקת המוצר לצרכן על פי ההזמנה.

"מטרות האתר" – לפעול כחנות מקוונת למכירת מוצרי החברה ולתרום לשיווק ופרסום מוצרי החברה.

"אי התאמה" – "פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקה של המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה".

"שוברי הנחה" – שוברי הנחה אשר הופקו על ידי החברה עבור משתמש או צרכן, אשר ניתן לרכוש באמצעותם מוצרים באתר האינטרנט של החברה, כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "שוברי הנחה").

 

2. השירות באתר

2.1 האתר מציע מגוון תכנים לעיון ו/או שירותים ו/או פעולות לרבות, השירותים המפורטים להלן:

א. גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

ב. הוספת תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי האם להציג את התגובות, ואם כן, האם להציגן באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה או באתרי רשתות חברתיות אחרים.

ג. תיוג פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.

ד. הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובסרטונים. החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם, את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך .

2.2 החברה תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים, המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

3. תנאים מקדמים לביצוע ההזמנה

3.1 משתמש יוכל לבצע הזמנה באתר בהתקיים כל התנאים שלהלן גם יחד, באופן מצטבר.

א. המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני מדויקת ותקפה ((email .

ב. המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף.

ג. המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי.

ד. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין.

במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי. המשתמש נדרש לידע את אפוטרופוסיו החוקיים בדבר הוראות כתב זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר: כל פעולה אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של אפוטרופוסיו החוקיים לאמור בתנאי הכתב זה.

 

4. ביצוע הזמנה

4.1 הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהצרכן מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים או ברשימות האישיות של הצרכן.

4.2 סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום". על הצרכן יהא להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך השלמת הזמנתו.

4.3 הזמנה תושלם רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת האשראי, המשרתת את הצרכן, על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין החברת האשראי לבין החברה.

4.4 השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת תהליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע לצרכן על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר לצרכן באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, בהתאם לשיקול דעת החברה. במקרה  כאמור, לא תהא לצרכן טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.5 בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף השלמת ההזמנה המציג את פרטי ההזמנה, שביצע הצרכן באתר. יובהר ויודגש, דף ההזמנה כאמור אינו מהווה ראיה בדבר השלמת עסקת הרכישה ואין במשלוח דף זה כדי לחייב את החברה, מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

4.6 באישור התקנון הנך מביע את הסכמתך לקבל חשבוניות חתומות דיגיטלית לכתובת המייל המצורפת עבור העסקאות המבוצעות באמצעות המערכת האינטרנטית.

4.7 כל הזמנה באתר הינה הזמנה העומדת בפני עצמה, בעלת מספר סידורי ייחודי, ואינה קשורה להזמנות אחרות ככל שיבוצעו, לפיכך, לא ניתן לאחד משולחים של הזמנות שונות.

 

5. המחיר ותנאי תשלום

5.1 המחיר המוצג ביחס לכל מוצר באתר הינו מחיר כולל בש"ח, הכולל גם דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה, החלה על הצרכן, כולל מע"מ.

5.2 ניתן לשלם את המחיר באשראי ו/או בהעברה בנקאית.

5.3 במקרה שמשלוח המוצר כרוך בתשלום, מחירי דרכי המשלוח יוצגו באתר בפירוט בדף המיועד לכך בשלב ביצוע ההזמנה.

5.4 החברה רשאית לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט.

 

6. אספקת המוצר לצרכן

6.1 החברה תנקוט מאמצים על מנת שהמוצר יסופק לצרכן תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת החברה את אישור חברת האשראי של הצרכן לביצוע התשלום בגין המוצר. אין בכוחה של החברה להתחייב מה יהא המועד הסופי לאספקת המוצר לצרכן, שכן קיום העסקה תלוי, בין היתר, בשירותי המשלוח של צדדים אחרים. בכפוף לאמור, יסופק המוצר בין השעות 8:00 עד 18:00, לפי תיאום עם הצרכן מראש.

בתקופת חגים ומבצעים מיוחדים – ייתכנו עיכובים בזמני האספקה.

6.2 החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר, בין היתר, במקרים להלן:

א. אירוע שהוא בגדר "כוח עליון", כגון, מלחמה, שביתה, השבתה, אסון טבע,סגר, מצב חירום, פעולת טרור.

ב. מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת החברה.

ג. מעשה ו/או מחדל של צד שלישי.

 

7. ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי הצרכן:

7.1 לקוח רשאי לבטל את העסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ותקנותיו (יחד, להלן: "החוק"), בכל אחת מהדרכים הבאות:

בכתב: באמצעות שליחת בקשה בדוא"ל  2020hobbyland@gmail.com או בדואר רשום לכתובתנו ברחוב לוחמי הגטאות 1 צפת. באינטרנט: באמצעות הקישור הייעודי באתר.

7.2 במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, הצרכן רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות, בין היתר, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בהתקיים כל התנאים להלן:

א. הצרכן החזיר את המוצר באמצעות משלוח בדואר רשום תוך 14(ארבע עשר)  ימים מיום שקיבל את המוצר.

ב. המוצר לא נפגם.

ג. צרכן הציג לחברה חשבונית או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה לכך שהעסקה בוצעה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם בעד המוצר ואמצעי התשלום.

אם הצרכן ביטל את העסקה לפי כל התנאים לעיל, אז תוך 14 (ארבע עשר) ימים ממועד קבלת הביטול, החברה תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את חיובו של הצרכן, תמסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של עד 10% ממחיר המוצר, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

7.3 במקרה של ביטול עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, תחזיר החברה, בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן, יודיע על כך הלקוח לחברה כאמור בסעיף 7.1 לעיל, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

7.4 מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). במקרה של ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו ולפנות מיידית לחברה לצורך החזרת המוצר ולקבלת החזר בגין דמי המשלוח (ככל ששולמו).

7.5 במידה שמתגלה בעיה עם איכות המוצר בעת קבלתו, ניתן לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס צור קשר באתר, עם תיאור הבעיה. יש להכין מראש תיעוד מצולם, ואת התמונות לשלוח לכתובת המייל 2020hobbyland@gmail.com בעת שליחת הקבצים, חובה לציין את מספר ההזמנה. ככל שיימצא שהלקוח אכן קיבל מוצר פגום, אנו מתחייבים לספק ללקוח מוצר חלופי חדש או לזכות את הלקוח בהחזר כספי, לפי שיקול דעתנו.

7.6 על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדש, לפי העניין. ביטול העסקה ע"י החברה.

7.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הצרכן ולהשיב לצרכן את מלוא התמורה שניתנה עבור העסקה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי.

ב. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן.

ג. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

ד. הצרכן פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין.

ה. הצרכן מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

ו. הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא.

ז. החברה סבורה כי בכוונת הצרכן למכור הפריטים, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, לצד ג' כלשהוא, בהקשר זה הצרכן מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהוא.

ט. במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לצרכן את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל "כוח עליון" כהגדרתו לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהיא ואירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע לצרכן פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול, בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לצרכן או לצד שלישי לרבות אך ורק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

8. שוברי הנחה

על שוברי הנחה שהופקו באמצעות האתר כהגדרתם לעיל, יחולו כל הוראות תקנון זה, ובנוסף, גם כל ההוראות הבאות:

ראשית ולמען הסר ספק יובהר, כי החברה תהא רשאית בכל עת להפסיק את מימוש שוברי הנחה באתר האינטרנט של החברה מכל סיבה שהיא ו/או להוסיף מעת לעת שוברי הנחה נוספים אשר ניתנים למימוש באתר, לרבות שוברי הנחה שיונפקו ע"י החברה (ככל ויונפקו כאלה) וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. ניתן לממש את מלוא הסכום והמצוי בכרטיס המתנה ו/או כל חלק ממנו.

המימוש של הכרטיס באתר מתבצע כמו עסקת אשראי והחברה תהא רשאית לבקש להזין פרטים בעת הרכישה, כפי שתקבע החברה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ולרבות הזנת מספר שובר ההנחה בשדות המתאימים. מימוש שובר ההנחה יהיה בתוקף עד למועד הנקוב בו. החברה רשאית שלא לאפשר מימוש של הכרטיס באתר בחלוף מועד זה.

ניתן לעשות שימוש בשובר ההנחה באתר במספר רכישות נפרדות, בתנאי ששווין הכולל אינו עולה על ערך השובר. בכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל עודף בגין שימוש רק בחלק מערכו הנקוב של שובר ההנחה, היה ומודבר בשובר המספק אחוז הנחה, ניתן יהיה לעשות בשובר זה שימוש חד פעמי עבור רכישה באתר, בהתאם לתנאי השובר.

הוחזר מוצר כלשהו אשר נרכש באמצעות שובר ההנחה, יתאפשר החזר כספי בעבור הרכישה בניכוי עלות שובר ההנחה. לא ניתן להמיר את שובר ההנחה לכסף מזומן, או לכל דבר אחר.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בגין אי מימוש של שובר הנחה שאבד ו/או נגנב ו/או זויף. מבלי לגרוע מיכולתה של החברה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, מובהר כי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לקבוע תנאים חדשים גם לגבי כרטיסי מתנה, שנרכשו לאחר פרסום התנאים החדשים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין תנאי שובר ההנחה, תגברנה ההוראות המופיעות בתקנון זה.

 

9. זכויות קניין רוחני

9.1  נכסי הקניין הרוחני הכלולים מוצגים ו/או מגולמים באתר, לרבות, בין היתר, סימני מסחר, שמות עסק, עיצובים גרפיים, צילומים, מדגמים, עיצובי אופנה, טקסטים, הינם בבעלותם של החברה, הבעלים ו/או צדדים שלישיים, והמשתמש ראשי אך ורק להתבונן ו/או לעיין בהם בעצמו, לפי העניין, בעת ביקורו באתר.

9.2 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מן וסוג בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט התבוננות ועיון בלבד, כאמור.

9.3 המשתמש בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים שהעלה לאתר ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה חופשיה להשתמש בכינוי שבחר לעצמו, תמונה שהעלה לאתר ו/או תוכן שהעלה לאתר במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה – הכל ללא תשלום ו/או תמורה כלשהם מידי החברה ו/או הבעלים. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן.

9.4 המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן על ידו באתר יהא התוכן חשוף לציבור על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי שיקלל השלכות הדבר בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

9.5 המשתמש מאשר כי לחברה ולבעלים מוניטין בתחום פעילותם וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלהם ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמם הטוב בעיני הציבור.

 

10. העדר אחריות

10.1 החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או אגבי שייגרם למשתמש עקב גלישתו באתר ו/או שימוש בשירותי האתר. המשתמש באתר עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית.

10.2 המידע באתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה.

10.3 החברה אינה אחראית למידע ו/או תוכן, שיועלה על ידי משתמשים באתר. בהתאם לכך, המסתמך על הבעות עמדה או המלצות מכל סוג, המוצגות באתר, עושה כן על אחריותו הבלעדית והמלאה.

10.4 החברה אינה אחראית לכל נזק, כולל גם כל סוג של תקלת תוכנה ו/או חומרה, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר.

10.5 בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק בשיעור העולה על ערך המוצר שהוזמן ו/או נרכש.

 

11. סודיות המידע הפרטי

11.1 המשתמש אינו חייב כלל למסור לחברה ו/או לבעלים את המידע הפרטי, מסירת המידע הפרטי נעשית על ידי המשתמש מרצונו ובהסכמתו החופשיים.

11.2 המידע המבוקש לשם קיום מטרות האתר, כולן או חלקן, ועל מנת לאפשר למשתמש לנצל את השירותים המוצעים באתר.

11.3 המידע הפרטי יאפשר לחברה להשלים את חלקה בעסקה עם הצרכן לעניין רכישת המוצר, ולשלוח לצרכן את המוצר שרכש, בנוסף, המידע הפרטי יאפשר לחברה, בין היתר:

א. לשמור את היסטוריית ההזמנות שביצע הצרכן באתר ו/או בסניפי החברה.

ב. לעקוב אחר טעמו האישי של הצרכן והעדפותיו.

ג. להציע למשתמש הצעות לגבי שירותי ומוצרי החברה, ההצעות יועברו בדוא"ל ו/או בהודעה כתובה (מסרון).

ד. למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981 – תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת הדיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

11.4 החברה מתחייבת שלא תעביר את המידע הפרטי כולו ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי, למעט לצדדים שלישיים כדלקמן:

א. חברת האשראי של הצרכן.

ב. צד שלישי המבצע את העברת המוצר לצרכן ו/או מעורב בהעברת המוצר לצרכן.

ג. הבעלים.

פרטי האשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן.

11.5 המשתמש רשאי לבקש מחיקת המידע הפרטי אודותיו ממאגר המידע שברשות החברה על ידי משלוח בקשה בעניין זה בדוא"ל לכתובת 2020hobbyland@gmail.com  עם קבלת בקשת מחיקת המידע הפרטי, תמחק החברה את המידע הפרטי אודות המשתמש ותודיע למשתמש, כי המידע הפרטי לגביו נמחק.

11.6 פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר, לרבות פרטי הצרכן, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן למחשב עיבוד הנתונים של החברה.

11.7 המידע יימסר לחברה ויוחזק על ידה במאגר המידע שברשותה על מנת לקיים את מטרות האתר ואולם המידע עשוי להימסר גם לספק המוצר. המשתמש מסכים לכך שהמידע הפרטי יועבר ממאגר המידע בישראל אל מחוץ לגבולות ישראל – לידי ספק המוצר.

 

12. השימוש באתר בתום לב בלבד

12.1 המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ולפי כל דין, ובכלל זה בין היתר, לא להעלות לאתר כל דבר פוגעני, שיש בו משום לשון הרע ו/או הפרת זכות של החברה, הבעלים ו/או צד שלישי, וכן לא להשתמש באתר באמצעי שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או לפגוע בפעילותו התקינה ו/או בפעילותו למען מטרותיו. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להפסיק מיידית שימושו של משתמש, שלדעת החברה הפר תנאי מתנאי כתב זה ו/או דין, ו/או למנוע ממשתמש, כמתואר, שימוש באתר.

12.2 החברה רשאית לבחור. לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת, כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן מכל סוג, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט, לרבות, בין היתר, במקרה שהתוכן עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

 

13. שונות

13.1 בתהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוטה לתוקפם של נתונים והידע הכלולים בהם.

13.2 החברה רשאית לשנות תנאי השימוש באתר, המפורטים בכתב זה, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט – ללא הודעה מוקדמת.

13.3 במקרה של סתירה בין תנאי השימוש המפורטים בכתב זה לבין פרסום אחר של החברה, יגברו תנאי כתב זה.

13.4 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה 2020hobbyland@gmail.com

13.5 האמור בכתב זה, מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

13.6 כותרות הפרקים בכתב זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא בפרשנות כתב זה.

13.7 החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהתמונות והמידע המוצגים באתר מדויקים.

13.8 תנאי כתב זה יפורשו לפי דין החל בישראל ומחלוקות בכל הנוגע לכתב זה יוכרעו בבית משפט השלום בצפת.